Ouderraad

Ouderraad De Bret… wie zijn wij?


De ouderraad van de Bret is een groep van ouders die democratisch samengesteld is volgens het participatie-decreet. Een ouderraad is dan ook een officieel onderdeel van de school en heeft dus bepaalde rechten en plichten. De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school, met het oog op het verbeteren van het welzijn van onze kinderen.


De ouderraad focust in haar werking op vier pijlers.


Bovenal wil de ouderraad een brug vormen tussen alle ouders en de school. Wij vinden het belangrijk dat directie en leerkrachten weten wat er leeft bij de ouders, die bij ons terecht kunnen met hun vragen, bezorgdheden, suggesties en noden. Wij bespreken die in onze vergadering en streven daarin naar een open communicatie en fijne samenwerking met directie en leerkrachten.


We doen dit ook door een vertegenwoordiging in de schoolraad, een formeel participatieorgaan, dat bestaat uit een vertegenwoordiging van leerkrachten, ouders en de lokale gemeenschap. Ook de directie en het schoolbestuur zitten met raadgevende stem mee aan tafel. De raad moet samenkomen om bepaalde zaken te bespreken en adviseren, maar het geeft de ouderraad ook de kans om via haar vertegenwoordigers in gesprek te gaan met de andere leden van de schoolraad.


We vinden het ook belangrijk om ouders te informeren over diverse thema’s. Zo organiseren we avonden met gastsprekers en jaarlijks ondersteunen we de seksuele voorlichtingsavonden voor de leerlingen van het zesde leerjaar.


De ouderraad is misschien best gekend door de vele ontmoetingsactiviteiten die ze jaarlijks organiseert. Zo brengen we ouders samen om elkaar en de school beter te leren kennen. Denk maar aan 1-september koffie of de open-klas-dag. En dan zijn er ook nog de Halloween-fuif, het eetweekend en de kienavond. Met de opbrengsten van deze leuke activiteiten kunnen we de school ook financieel wat helpen. We zoeken daarbij samen met de school steeds naar een leuke investering, denk maar aan de aankoop van de iPads of de ping-pong-tafels op de speelplaats. We zijn ook graag helpende handen wanneer de school evenementen organiseert als het schoolfeest, grootouderwandelingen of het fietsexamen.