Visietekst

Onze visie


Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool.

Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

Als katholieke dialoogschool verwachten we dat je een echte partner van ons bent in de vorming van je kind. Dat houdt ook in dat je kind deelneemt aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.


Een PORTRET van onze school


Onze school heet ‘VBS De Bret’, genoemd naar de Genkse buurt waarin we gelegen zijn. We liggen centraal in Genk en zijn makkelijk bereikbaar, ook met de bus of met de fiets. Vanuit alle hoeken vinden ouders en kinderen de weg naar onze school.
Er is hier in de buurt een grote concentratie van scholen. Vele verschillende scholen van het secundair onderwijs zijn nabij gelegen.


Onze school heeft drie vestigingsplaatsen. Aan de Annunciadenstraat vind je de kleuterschool en het 1ste en 2de leerjaar. Het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar zitten in de vestiging aan de Collegelaan.
We besteden veel aandacht aan de overgang van het kleuteronderwijs naar het 1ste leerjaar, van het 2de naar het 3de leerjaar en aan de overgang van het 6de leerjaar naar het secundair onderwijs.
Communicatie voeren we in onze school langs vele media: website, ouderplatform, Clasdojo, facebook.... We geven veel ruimte aan buitenschoolse activiteiten zoals stadsklassen in het 4de leerjaar, sneeuwklassen in het 5de leerjaar, leeruitstappen, ...


Gelukkige kinderen


We streven ernaar dat de kinderen zich in onze school gelukkig voelen. Liefst élk kind... We willen een school zijn voor de kinderen. Dit betekent dat we op de eerste plaats willen gericht zijn op het kind zelf. Dat veronderstelt dat we als leerkrachten op de juiste manier naar kinderen kijken. Hoe kan een kind zich welkom en thuis voelen? Wat heeft een kind nodig om voluit kind te kunnen zijn?


Een warme omgang met de kinderen


Het is belangrijk te geloven in de groei- en leermogelijkheden van kinderen én dit te laten merken: we doen dit door de kinderen ernstig te nemen, authentiek te blijven en altijd eerlijk te zijn. We werken aan een warm klimaat en een open sfeer in de school en in de klas. We maken tijd om warm te verwelkomen, om ‘goeiedag’ of ‘dank je wel’ te zeggen. We willen kinderen op de eerste plaats motiveren, ondersteunen en aanmoedigen en er zo voor zorgen dat de kinderen ‘met zin’ naar school komen.


Aandacht gericht op elk kind in zijn eigenheid


Elk kind kan op verhaal komen met zijn eigen ervaringen. Het komt erop aan ‘er te zijn’ voor alle kinderen.

Als leerkracht leef je je in in de leefwereld van het kind.
Elk kind moet een gevoel van waardering krijgen. Complimentjes geven is belangrijk.

Fouten maken mag. Je leert immers veel uit je fouten. We leren kinderen omgaan met teleurstellingen.


Elk kind moet zichzelf kunnen zijn


Ruimte voor de kinderen om kind te zijn
Ons onderwijs wil kindvriendelijk zijn. We zetten in op spelend leren en handelen. We organiseren leuke en leerrijke activiteiten waarbij we de kinderen willen prikkelen en verbazen. We dagen de kinderen op verschillende manieren uit, ook buiten het leerinhoudelijke. We geven kinderen de kans om zelf te ontdekken. Kinderen moeten hun eigen mogelijkheden leren kennen.


Structuur en waarden


Structuur en duidelijkheid zijn voor kinderen heel belangrijk. Het brengt rust en veiligheid en zorgt voor een toffe sfeer. De kinderen leren omgaan met bepaalde grenzen. Dit schept de ruimte waarin kinderen zich goed kunnen voelen en waarbij iedereen gelijk en eerlijk wordt behandeld en zich verbonden voelt.


Zinvol en prettig leren


Kinderen opvoeden en onderwijzen heeft te maken met de toekomst, ieders toekomst. Op welke toekomst willen wij onze kinderen voorbereiden? Dat is een keuze die wij ook als school dienen te maken. Vandaag wordt bepaald welke wereld onze kinderen later gaan maken en beleven. Op welke kwaliteiten, welke kennis en vaardigheden willen wij zeker inzetten?


Zelfstandig zijn


Het is belangrijk dat men ‘zijn plan kan trekken’ in het leven en leert doorzetten. Als er een probleem is, moet je dit zelf kunnen oplossen. Niet altijd rekenen op een ander en hulp durven vragen. ‘Durven doen, durven vragen’.


Geoefend in reflecteren


Het is belangrijk dat kinderen een goed beeld over hun eigen handelen kunnen vormen en beschikken over een breed referentiekader.
Initiatief nemen
Het is belangrijk een doel voor ogen te hebben, zelf iets willen inbrengen en bijbrengen, een meerwaarde te zijn voor jezelf en je omgeving én daartoe ondernemend te zijn.


Bereid tot inspanning


Dit is de basis om tot leren te komen: zonder inzet geraak je nergens. We willen onze kinderen leren door te zetten en niet te snel op te geven. Soms is de inzet belangrijker dan het resultaat.


Geloof in eigen ‘leer-kracht’


Kinderen krijgen tijd om te groeien. Dat is nodig om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Kinderen leren door ervaringen op te doen, door te leren van en met anderen. We zetten bewust in op vaardigheden en attitudes om de leerstof te kunnen verwerken, om hun talenten te benutten, om hoofdzaak te kunnen onderscheiden van de bijzaak, om taken te kunnen starten, om timemanagement te oefenen.


Communicatief zijn en taalvaardig


‘Communicatief zijn’ is een basisvaardigheid om in onze maatschappij te kunnen meedraaien.
Probleemoplossend denken
Kinderen ontdekken problemen en leren deze op te lossen. Dit is de vaardigheid voor de toekomst. Voor elk probleem kunnen meerdere oplossingen mogelijk zijn. De kunst is breed te kunnen denken en te kunnen begrijpen dat elke oplossing een meerwaarde kan hebben. We zetten in op ‘Leren van elkaar’!


Functioneren in een groep


Dit is van belang voor alle relaties die de kinderen in hun leven gaan tegenkomen. Sociale vaardigheden nemen een belangrijke plaats in binnen onze school. We leren kinderen samenleven. Kinderen zien in dat hun eigen gedrag invloed heeft op het gedrag van anderen. Conflicten zijn ook leermomenten die kinderen via het voeren van dialoog proberen op te lossen.


Zorgzame inzet voor mens en wereld


De wereld stopt niet bij onszelf. Het is een uitdaging om de wereld rondom ons ‘mooier’ te maken. We staan stil bij vormen van respect voor mens, dier, natuur, milieu... We leren het op te nemen voor de kwetsbare groepen in de samenleving.


Met gevoel voor humor


Humor is belangrijk. Het helpt je om het leven en de wereld rondom je te relativeren.